تصاویری از مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی (موقنیان) ره

بر بام ملکوت

مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله حاج شیخ محمود محقق دامغانی ( موقنیان) رحمت الله علیه عصر پنج شنبه  مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۳ – ۵ رمضان المبارک 

 تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره  تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره

تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره  تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره

تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره   تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره

تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره بر بام ملکوت

تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره   تصاویری از تشییع پیکر پاک آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره