مرقد آیت الله محمود محقق ( موقنیان ) رحمت الله علیه

به یاری خداوند متعال و با همیاری و کمک جمعی از اهالی شریف شهرستان کلاته و خانواده آیت الله محمود محقق (ره) ساخت مرقد ایشان به پایان رسید.